Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v obci Všechovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 3. 2021 0:00 - 20. 6. 2021 23:00

Úplné uzavírky silnic v obci Všechovice

Z důvodu pokračujících stavebních prací na celkové rekonstrukci vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4387 (směr Kelč nebo Býškovice) s III/43910 (směr Rouské) v obci Všechovice.

Termín uzavírky: od 15. 3. do 6. 6. 20. 6. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920537, 920538, 920950 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap – pokračování stavební akce z roku 2020:

15.3. – 25.4.2021 16.5.2021 2. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Kelč), III/43910 (směr Rouské) – včetně BUS

26.4. –   6.6. 20.6.2021 3. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Býškovice), III/4389 (směr Horní Újezd) – mimo i včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

15.3. – 25.4.2021 16.5.2021 2. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Kelč), III/43910 (směr Rouské)

V průběhu této etapy bude umožněno otáčení autobusů na okraji stavebního úseku v křiž. silnic III/4387 (směr Kelč) a III/43910 (směr Rouské) u domu č. p. 110.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 920537, které budou ukončeny ve Všechovicích v blízkosti domu č. p. 110, kde bude probíhat i otáčení autobusů. Spoje č. 7, 13, 22, 10 linky 920537 nebudou pokračovat dále do / z Provodovic.

Zastávka Všechovice,aut.st. nebude touto linkou obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na chodník před areál MŠ v blízkosti křižovatky silnic III/4387 (směr Kelč) a III/43910 (směr Rouské).

Zastávky Všechovice,U JuhyněProvodovice,rozc. nebudou touto linkou obsluhovány. Náhradou bude tyto zastávky obsluhovat vybranými spoji linka 771943.

Zastávka Všechovice,Jednota nebude obsluhována linkou 771943 bez náhrady.

Na zmíněnou linku 920537 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Výše uvedené ukončení spojů v křižovatce v blízkosti domu č. p. 110 ve Všechovicích bude využívat i linka 948631 dopravce TQM – holding s.r.o.

Spoje 17, 27, 43 – budou ukončeny místo v zastávce Všechovice,aut.st. na náhradní zastávce v křižovatce před areálem MŠ.

Spoje 6, 32 budou začínat místo v zastávce Všechovice,aut.st. na náhradní zastávce v křižovatce před areálem MŠ.


26.4. – 2.6. 2021 a 7.6. – 20.6.2021 3. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Býškovice), III/4389 (směr Horní Újezd)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby po volné části vozovky do zastávky Všechovice,aut.st.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


V důsledku rozsáhlých stavebních zásahů při závěrečných pracích na rekonstrukci vozovky, dojde oproti původním plánům k zásadním změnám ve vedení dotčených autobusových linek:

V termínu 3.6. – 6.6.2021 (náhradní termín pro pokládku 12.6. – 13.6.2021) frézování + pokládka živičných vrstev úplná uzavírka III/4387 okolo autobusové stanice – mimo i včetně BUS

 

Fáze 1: 3.6. – 4.6.2021 – frézování + přípravné práce před pokládkou živičných vrstev – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linky 920537 a 948631) prostorem stavby po volné části vozovky od okružní křižovatky v centru obce do stávající zastávky Všechovice,aut.st.

Spoje zmíněných linek, které pokračují dále směr Horní Újezd (linky 771943, 771950, 920538, 920943, 920950) budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Všechovice,aut.st. – dále po sousedící místní komunikaci (okolo domu č. p. 64 a dětského hřiště) – u domu č. p. 190 s napojením na III/4389 a dále ve svých trasách směr Horní Újezd.

Spoje zmíněných linek přijíždějící ve směru od Kelče a Rouského (linky 920537 a 948631) budou, po otočení na okružní křižovatce, předčasně ukončeny na silnici III/4387 v náhradní zastávce Všechovice,aut.st. v blízkosti ZŠ a MŠ. Otáčení budou autobusy provádět na okružní křižovatce v centru obce.

Stávající zastávka Všechovice,aut.st. bude obsluhována v původní poloze pouze linkami 771243, 771943, 771950, 920538, 920943, 920950.

Náhradní zastávka Všechovice,aut.st. na silnici III/4387 (na chodníku v blízkosti ZŠ a MŠ) bude obsluhována pouze linkami 920537 a 948631.

Podrobnější informace ohledně změn časů odjezdů a přestupových návazností naleznete níže pod článkem, viz „Přepravní opatření“.

 

Fáze 2: 5.6. – 6.6.2021 (náhradní termín 12.6. – 13.6.2021) – pokládka živičných vrstev (ložné + finální) – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou předčasně ukončeny a stávající zastávka Všechovice,aut.st. nebude obsluhována v původní poloze, ale s náhradou v zastávkách rozmístěných různě v obci, nebo v její blízkosti, viz mapa pod článkem.

Linka 771243

Spoje zmíněné linky budou předčasně ukončeny / případně budou pokračovat směr Malhotice a obslouží náhradní zastávky Všechovice,aut.st. na chodníku v blízkosti okružní křižovatky v centru obce, vyčkají odjezdu dle platného jízdního řádu. Případné otáčení budou autobusy provádět na okružní křižovatce v centru obce.

 

Linka 920537

Spoje zmíněné linky budou, po otočení na okružní křižovatce, stále předčasně ukončeny na silnici III/4387 a obslouží náhradní zastávku Všechovice,aut.st. na chodníku v blízkosti ZŠ a MŠ. Otáčení budou autobusy provádět na okružní křižovatce v centru obce.

 

Linka 920943

Spoje zmíněné linky budou předčasně ukončeny před obcí Všechovice v křižovatce s místní komunikací do areálu ZD, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Všechovice,aut.st., vyčkají odjezdu následného spoje dle platného jízdního řádu.

 

Linka 920950

Spoje zmíněné linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase za zastávky Horní Újezd,Drholec dále po silnici III/43811 – před obcí Osíčko na II/150 Komárno – III/01864 Provodovice, Všechovice s obsluhou náhradní zastávky Všechovice,aut.st. na chodníku v blízkosti okružní křižovatky v centru obce – III/4384 a dále ve svých trasách směr Malhotice.

Zastávka Všechovice,Přílesí,rozc. nebude obousměrně touto linkou obsluhována.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 7 minut. 

 

Pro lepší přehlednost je obsluha jednotlivých zastávek ve Všechovicích v termínu od 3.6. do 6.6.2021 zakreslena v situačním plánku, viz níže pod článkem.