GDPR

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je zajištění veřejné dopravy a její globální systémové řízení z jednoho místa.

Vzhledem k přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – (dále jen „GDPR“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění,  za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob, publikujeme tyto zásady ochrany soukromí. Tyto osobní údaje se týkají ochrany osobních údajů všech subjektů u kterých KIDSOK zpracovává osobní údaje, včetně zpracování osobních údajů v rámci provozu E-shopu na adrese https://eshop.idsok.cz/  a mobilní aplikace MobilOK dostupné na Google Play nebo App Store.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu
pro zpracování osobních údajů.

Abyste věděli, jak s vašimi osobními údaji zacházíme, přečtěte si prosím Zásady ochrany soukromí, abyste zjistili, jakými principy a pravidly se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

KIDSOK je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem prodeje časových jízdních kuponů, to však nevylučuje, že KIDSOK může mít i postavení společného správce s třetím subjektem ve specifických případech při provozování E-shopu nebo mobilní aplikace.

Kontaktní adresa správce:

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc

telefon: +420 587 336 655, e-mail: kidsok@kidsok.cz , ID datové schránky: idz9c2j

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:

adresa: Jeremenkova 1211/40b, Hodolany,  779 00 Olomouc

telefon: +420 587 336 668, e-mail: referent.oou@kidsok.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ TITUL

Údaje: jméno, příjmení, e-mail, heslo, údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, využívaných slevách, a případné další údaje v závislosti na vašem nastavení služeb a aplikací: číslo mobilního telefonu, číslo průkazu, fotografie, číslo registrované platební karty, platnost platební karty, zpracováváme výhradně k těmto účelům:

 • zajištění a poskytování vybraných služeb na E-shopu,
 • plnění přepravní smlouvy a kontroly oprávněnosti používání přepravních produktů,
 • zasílání informací o mimořádných událostech z trati prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv
 • uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka,
 • uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní,
 • ochrany E-shopu, zájmů a majetku správce,
 • zlepšování poskytovaných služeb a E-shopu,
 • uvedení povinných údajů v rezervačním formuláři při objednávání víceúčelového autobusu Olomouckého kraje,
 • zasílání obchodních nabídek zejména v podobě slev, sezonních akcí nebo speciálních akcí jako novinky v oblasti našich služeb apod. prostřednictvím e-mailu (přímý marketing).

Pro účely marketingu E-shop nevyužívá profilování, tedy automatizované zpracování osobních údajů, které hodnotí aspekty vztahující se k zákazníkovi, a které nám umožňuje vytvořit nabídku produktů či služeb přizpůsobenou zákazníkovi zejména podle věku a nákupní historie zákazníka. Zasílání obchodních nabídek však můžete odmítnout kdykoli a zcela zdarma prostřednictvím odkazu v každém e-mailu.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KIDSOK může nebo musí osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:

 • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánů správní či soudní moci;
 • účetním a daňovým poradcům, popř. svým právním zástupům;
 • v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistném smlouvy;
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb;
 • dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb a produktů plyne, anebo k tomuto subjekt údajů udělil pokyn,
 • správcům našich informačních systémů, kde jsou osobní údaje zpracovávány, anebo
 • smluvním partnerům z oblasti vnitrostátní mezinárodní dopravy, městské hromadné dopravy a prodeje jízdních dokladů.

DOBA ULOŽENÍ

Zpracování osobních údajů ukončíme po skončení Vašeho smluvního vztahu založeného prostřednictvím E-shopu, tedy zrušením registrace, nejpozději však uplynutím 12 měsíců ode dne uplatnění jízdního dokladu zakoupeného v e-shopu před zrušením registrace. Archivaci údajů uvedených na jízdních dokladech (daňových dokladů) však ukončíme po uplynutí 10 let od jejich vystavení. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování Vašich osobních údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

Přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu Vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

Oprava osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte e-mail nebo telefonní číslo, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve vašich osobních údajích nás proto prosím vždy informujte.

Námitka proti zpracování

Domníváte-li se, že náš oprávněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů v případech, kdy tak můžeme činit i bez Vašeho souhlasu, není opodstatněný, zejména pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. V případě námitky proti marketingu zpracování ukončíme neprodleně.

Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

 • osobní údaje nejsou přesné,
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete je vymazat,
 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Výmaz osobních údajů

Máte právo na to „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré Vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, pokud dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost.

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme Vaší žádosti neprodleně.

Přenositelnost

Máte právo „odnést si“ svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy. Veškerá data vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.

Odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme výjimečně na základě Vašeho souhlasu, můžete jej jednoduše kdykoliv odvolat. Jakmile Vaše odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely Vaše osobní údaje zpracovávat.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčeni, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na Dozorový úřad. Jako Dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

UPOZORNĚNÍ NA DŮSLEDKY ÚSPĚŠNÉHO UPLATNĚNÍ PRÁV ZÁKAZNÍKA

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo plnění smlouvy, kterou s Vámi máme uzavřít, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů Vám nebudeme moci zpřístupnit požadovanou službu.

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz všech osobních údajů pro všechny uvedené účely, dochází k ukončení smluvního vztahu zákazníka založeného registrací na E-shopu či v mobilní aplikaci i smluvních vztahů z toho plynoucích.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis). Dbejte, prosím, na to, že před vyřízením žádosti jsme oprávněni si hodnověrným způsobem ověřit Vaši identitu, abychom zabezpečili, že informace budou poskytnuty oprávněnému subjektu údajů.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím (televizní programy, počasí, horoskopy). Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Soubory cookies používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt (freemail, digitální předplatné atd.).

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Soubory cookies používané na tomto webu

Na našem webu používáme čtyři kategorie souborů cookies:

1. Zcela nezbytné soubory cookies

Jedná se o soubory cookies, bez kterých se provoz webu vůbec neobejde. Sem třeba řadíme soubory cookies, které vám umožňují přejít na správné stránky, pokud nějakým způsobem fungování webu aktualizujeme.

2. Soubory cookies související s návštěvností

Tyto soubory cookies shromažďují informace týkající se toho, jakým způsobem návštěvníci web využívají. Pokud dojde k nějakým chybám, pomohou nám je pochopit, a umožňují nám také vyzkoušet nové funkce. Neshromažďujeme informace, které by mohly návštěvníky přímo identifikovat. Údaje jsou souhrnné a anonymní. Tyto informace používáme ke zlepšení funkčnosti webu.

3. Soubory cookies vyžadované funkcemi

Tyto soubory cookies nám na webu pomáhají provozovat konkrétní funkce, se kterými se vám bude lépe používat. Mohou například obsahovat vaše preference (třeba kterého jste vybrali prodejce), zjišťují, zda jsme vám už nenabídli určitou službu (jako jsou dotazníky), nebo slouží k uložení složitějších rozhodnutí (například konkrétního produktu, který vás zajímá).

4. Soubory cookies zajišťující cílení nebo inzerci

Tyto soubory cookies zaznamenávají vaše návštěvy na webu, dále pak stránky, které jste navštívili, a odkazy, na které jste přešli. Tyto informace využijeme k tomu, aby naše webové stránky a na nich zobrazované reklamy byly provázanější s tím, co vás zajímá. Za tímto účelem můžeme dané informace také sdílet s třetími stranami. Slouží také ke sledování úspěšnosti reklamních kampaní.

Upozorňujeme, že soubory cookies mohou používat i třetí strany (jako jsou třeba reklamní sítě nebo poskytovatelé externích služeb, například analýz webových přenosů). Nad těmito soubory cookies nemáme žádnou kontrolu. Lze předpokládat, že tyto soubory cookies budou patřit mezi soubory cookies související s návštěvností nebo cílením.

Tyto Zásady ochrany soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.