Prohlášení odesilatele e-mailové zprávy

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou byt důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého systému. Nejste-li adresátem, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. Odesilatel e-mailu neodpovídá za případnou škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

Pro případ, že tento e-mail je součástí jednání o uzavření smlouvy mezi odesílatelem a adresátem, je vyloučena aplikace ustanovení § 1728 a 1729 občanského zákoníku, tedy odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu z jakéhokoliv důvodu neuzavřít. Adresát není oprávněn domáhat se náhrady škody z důvodu, že k uzavření smlouvy nedošlo, a to z jakéhokoliv důvodu.

Pro případ, že tento e-mail je součástí jednání o uzavření smlouvy mezi odesílatelem a adresátem platí, že osoba, které je návrh na uzavření smlouvy určen, jej musí přijmout bez jakýchkoliv změn, omezení, výhrad či dodatků. Jakékoliv změny, omezení, výhrady či dodatky, a to i nepodstatné, jsou novým návrhem na uzavření smlouvy a druhá strana s ním musí vyslovit souhlas. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní.

Notice

This e-mail, and all documents attached, may be confidential and are addressed only to their actual recipients. If you have received this e-mail by mistake please inform the sender and delete the content with all its attachments from your system immediately. If you are not the actual recipient, you are not allowed to resend, copy or publish this e-mail. The sender of this e-mail will not be held accountable for any damages caused by modifications or delays when the e-mail is being transferred.

In case this e-mail plays a role in closing a contract between the sender and the recipient, regulation according to § 1728 and 1729 of civil code is not applicable.That means that the sender reserves the right not to close the contract for whatever reason. The recipient does not have the right to make a claim for a refund of any damage due to the fact that the contract was not signed, be that for whatever reason.

In case this e-mail plays a role in closing a contract between the sender and the recipient, the person who is to receive the proposal of the contract is to receive it without any changes, restrictions, objections or any appendix. Any changes, restrictions, objections or appendix, however important, are the base for a new proposal of the contract and the other party has to explicitly agree with the new proposal of the contract. Regulation of § 1740, paragraph 3 of civil code is not applicable.