Technické a provozní standardy

Navigace: Idsok.cz / Technické a provozní standardy

Úvod

Technické a provozní standardy (dále jen Standardy) Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen IDSOK) specifikují náležitosti, které je nutné ze strany dopravce naplnit k zajištění přepravního výkonu na území Olomouckého kraje při uplatnění pravidel IDSOK. Bez naplnění popsaných povinných standardů nemůže být dopravce zařazen do IDSOK.

Základní pojmy

KIDSOK – Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Jeremenkova 40b, PSČ 779 11, Olomouc. Organizace byla zřízena k 1. 1. 2012 na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/20/2011 ze dne 16. 12. 2011. KIDSOK organizuje, řídí a zajišťuje veřejnou osobní dopravu v Olomouckém kraji. Kontaktní adresa: kidsok@kidsok.cz

Dopravce IDSOK – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje veřejnou silniční nebo drážní dopravu v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, resp. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a provozuje autobusové, resp. tramvajové linky nebo vlakové spoje zařazené do IDSOK dle přílohy č. 3 Tarifu IDSOK.

Vozidlo – vozidlem pro účely těchto standardů se rozumí autobusy veřejné linkové dopravy, autobusy městské hromadné dopravy osob a tramvaje provozované na linkách a spojích, které jsou dle Přílohy č. 3 Tarifu IDSOK zařazeny do IDSOK.

Železniční vozidlo – železničním vozidlem pro účely těchto standardů se rozumí drážní vozidlo provozované dopravcem na dráze celostátní nebo regionální v režimu IDSOK dle přílohy č. 3 Tarifu IDSOK.

Standard vybavení vozidel IDSOK

Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení

Signalizační zařízení uvnitř vozidla

Vozidla dopravců zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK musí být vybavena signalizačním zařízením umožňujícím informovat řidiče o: 1. nutnosti nouzového zastavení, 2. výstupu osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, cestujícího s kočárkem, apod., 3. zastavení vozidla na znamení. Počet tlačítek signalizačního zařízení musí odpovídat počtu dveří.

Informační vitríny

Každé vozidlo dopravce zajišťujícího dopravní obslužnost IDSOK musí být vybaveno informačními plochami umožňujícími umístění 2 listů informačních materiálů ve formátu A3. KIDSOK stanovuje rozsah takto zveřejňovaných informací a druh vyvěšovaných materiálů. Dopravce je povinen zajistit jejich zveřejnění na informačních plochách v termínu nejpozději 7 dnů ode dne požádání koordinátorem KIDSOK.

Klimatická a světelná pohoda vozidel

Vozidla dopravců zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK musí umožňovat otevření nebo uzavření oken (větracích otvorů) konstrukčně k tomu uzpůsobených a temperování vozidla v případě potřeby. Řidič je povinen zahájit temperování vozidla při poklesu vnější teploty pod +5 °C. Při vyšších teplotách pak dle svého uvážení nebo na žádost cestujících. Při zastavení vozidla v zastávce a nástupu nebo výstupu cestujících musí být užito hlavní osvětlení interiéru vozidla.

Technický stav vozidel

Vozidla dopravců zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK musí splňovat veškeré zákonné předpisy týkající se technického stavu vozidel a musí být udržovány 5 v takovém stavu, aby cestující nebyli obtěžováni nadměrným hlukem, vibracemi, nebo zápachem. Průměrné stáří vozidel dopravce IDSOK musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. V případě pořízení nového vozidla, na jehož nákupu se finančně spolupodílí Olomoucký kraj, nahradí dopravce v rámci svého vozového parku, kterým zajišťuje závazek veřejné služby v Olomouckém kraji, tímto nově pořízeným vozidlem jedno z nejstarších vozidel (s přihlédnutím k technickému stavu) provozované v závazku.

Označení vozidla logem IDSOK

Všechna vozidla jedoucí v režimu IDSOK musí být označena logem IDSOK. Bližší specifikace je uvedena v kap. 3 „Logo IDSOK“.

Označení dveří vozidla piktogramem dětského kočárku

Vozidla zajišťující dopravní obslužnost IDSOK musí mít z vnějšku vozidla označeny piktogramem dětského kočárku dveře, v jejichž blízkosti se nachází prostor pro umístění dětského kočárku.

Označení bezbariérového vozidla mezinárodním symbolem přístupnosti

Bezbariérová vozidla zajišťující dopravní obslužnost IDSOK musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti v čele vozidla (u tramvají první vozidlo soupravy) a v blízkosti dveří určených pro nástup osob s omezenou schopností pohybu.

Čistota a vzhled vozidel

Vozidla zajišťující dopravu v IDSOK musí být udržována v čistotě – interiér i exteriér. Dopravce vede záznam o provádění čištění a mytí vozidla. Záznam musí být na požádání předložen pracovníkům KIDSOK. Dokladem o čištění může být rovněž Turnusový příkaz a Záznam o provozu vozidla osobní dopravy prokazující splnění turnusového příkazu, tedy včetně stanoveného čištění vozidla.

Standardy vybavení vozidel dle charakteru zajišťované dopravní obslužnosti

Standard A: Standard A musí splňovat autobusy veřejné dopravy na spojích, které zajišťují celý nebo převážnou část přepravního výkonu mimo zóny s provozem MHD (1, 11, 41, 51, 61, 71).
Standard B: Standard B musí splňovat autobusy veřejné dopravy, které zajišťují převážnou část nebo celý přepravní výkon v zónách s provozem MHD (1, 11, 41, 51, 61), kromě zóny 71 (Olomouc).
Standard C: Standard C musí splňovat autobusy, které zajišťují část přepravního výkonu v zóně 71 a část přepravního výkonu v zónách ostatních.
Standard D: Standard D musí splňovat autobusy a tramvaje, které zajišťují celý přepravní výkon v zóně 71.
Standard E: Standard E musí splňovat železniční vozidla.

Standard A

Ke standardnímu vybavení vozidla ve standardu A patří:
1. Elektronické odbavovací zařízení
2. Přední směrový elektronický panel nebo tabule
3. Stanovený počet dveří vozidla
4. Počet míst pro dětské kočárky a postižené

Ad 1) Elektronické odbavovací zařízení

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu A, musí být vybavena elektronickým odbavovacím zařízením s tiskem jízdenek. Jízdenky musí obsahovat předepsané údaje a splňovat kritéria blíže specifikovaná v kapitole 4.

Elektronický odbavovací systém musí splňovat níže uvedené podmínky:
a) Musí umožnit vydání jízdních dokladů s náležitostmi uvedenými v kapitole 4.1.1, které dopravce vydává v souladu s Tarifem IDSOK a SPP IDSOK.
b) Musí umožňovat propojení s označovačem jízdenek, který musí umožnit definovaný potisk jízdenek.
c) Musí umožnit načtení jízdního řádu linky ze souboru formátu *.lik nebo *.dli, který umožňuje export jízdních řádů do odbavovacího zařízení.
d) Musí umožnit připojení elektronických informačních panelů a elektronického akustického informačního systému pro hlášení zastávek.
e) Musí umožnit export dat do souborů formátů *.csv nebo *.txt, s tím, že musí být uchovávány v databázi pro každou vydanou jízdenku minimálně následující data: identifikace řidiče; identifikace odbavovacího zařízení; číslo odpočtu; číslo jízdenky; údaj o stornování jízdenky; číslo linky; číslo spoje; druh platby; druh tarifu; druh tarifního systému; nástupní zastávka; výstupní zastávka; cena jízdenky; DPH jízdenky; měna jízdenky; kilometrická vzdálenost; datum vydání jízdenky; čas vydání jízdenky; platnost jízdenky od; platnost jízdenky do; číslo čipové karty použité k platbě.

Ad 2) Přední směrový elektronický panel nebo tabule

Všechna vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu A, jsou v přední části vozidla vybavena elektronickým směrovým panelem umístěným v horní části čelního okna (případně zabudovaným do karoserie v horní části čela vozidla). Parametry panelu jsou minimálně 112×19 bodů. Na vnější straně panelu je zobrazeno označení linky dle rozhodnutí o udělení licence. Tato informace se cyklicky střídá s informací udávající konečnou zastávku (příp. významné nácestné zastávky) konkrétního spoje.
Označení linky uvedené v rozhodnutí o udělení licence bude již přizpůsobeno požadavkům KIDSOK dle potřeb IDSOK.
Místo elektronického panelu lze u vozidel s rokem výroby před rokem 2001 použít osvětlenou čelní tabuli o rozměrech 60 x 21 cm s označením linky dle rozhodnutí o udělení licence, umístěnou v horní části čelního okna na pravé straně uvnitř vozidla z pohledu řidiče. Současně musí dopravce označit vozidlo názvem cílové zastávky spoje, příp. významnými nácestnými zastávkami.
V případě, že dopravce nebude schopen u určitých spojů zajistit vozidlo uvedených parametrů (např. vozidlo vyrobené po r. 2001 nevybavené elektronickým panelem), je povinen projednat předem tuto skutečnost s KIDSOK, který může v odůvodněných případech stanovit dopravci výjimku.

Ad 3) Stanovený počet dveří vozidla

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu A, delší než 9 m musí být vybavena nejméně dvěma dveřmi, z nichž jedny mají šířku minimálně 740 mm.

Režim nástupu a výstupu cestujících
Přední dveře vozidla slouží především k nástupu cestujících, mohou sloužit rovněž k výstupu. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je řidič povinen umožnit výstup předními dveřmi. Druhé a další dveře slouží pouze pro výstup. Výjimky v počtu a rozměru dveří vozidla stanovuje KIDSOK.

Ad 4) Počet míst pro dětské kočárky a pro osoby se sníženou schopností pohybu

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu A, musí mít v blízkosti alespoň jedněch příslušných dveří označených piktogramem kočárku prostor určený pro umístění alespoň jednoho dětského kočárku nebo vozíku pro invalidy.
V případě, že dopravce nebude schopen u určitých spojů zajistit vozidlo uvedených parametrů, je povinen předem projednat tuto skutečnost s KIDSOK, který může v odůvodněných případech stanovit dopravci výjimku.
Ve vozidle musí být vyznačena nejméně 2 sedadla pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

2.2.2 Standard B

Ke standardnímu vybavení vozidla ve standardu B patří:
1. Elektronické odbavovací zařízení
2. Přední směrový elektronický panel nebo tabule
3. Stanovený počet dveří vozidla
4. Počet míst pro dětské kočárky a postižené
5. Osvětlení interiéru vozidla

Ad 1) Elektronické odbavovací zařízení

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu B, musí být vybavena elektronickým odbavovacím zařízením s tiskem jízdenek. Jízdenky musí obsahovat předepsané údaje a splňovat kritéria blíže specifikovaná v kapitole 4.

Elektronický odbavovací systém musí splňovat níže uvedené podmínky:
a) Musí umožnit vydání jízdních dokladů s náležitostmi uvedenými v kapitole 4.1.1, které dopravce vydává v souladu s Tarifem IDSOK a SPP IDSOK.
b) Musí umožňovat propojení s označovačem jízdenek, který musí umožnit definovaný potisk jízdenek.
c) Musí umožnit načtení jízdního řádu linky ze souboru formátu *.lik nebo *.dli, který umožňuje export jízdních řádů do odbavovacího zařízení.
d) Musí umožnit připojení elektronických informačních panelů a elektronického akustického informačního systému pro hlášení zastávek.
e) Musí umožnit export dat do souborů formátů *.csv nebo *.txt, s tím, že musí být uchovávány v databázi pro každou vydanou jízdenku minimálně následující data: identifikace řidiče; identifikace odbavovacího zařízení; číslo odpočtu; číslo jízdenky; údaj o stornování jízdenky; číslo linky; číslo spoje; druh platby; druh tarifu; druh tarifního systému; nástupní zastávka; výstupní zastávka; cena jízdenky; DPH jízdenky; měna jízdenky; kilometrická vzdálenost; datum vydání jízdenky; čas vydání jízdenky; platnost jízdenky od; platnost jízdenky do; číslo čipové karty použité k platbě.

Ad 2) Přední směrový elektronický panel nebo tabule

Všechna vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu B, jsou v přední části vozidla vybavena elektronickým směrovým panelem umístěným v horní části čelního okna (případně zabudovaným do karoserie v horní části čela vozidla). Parametry panelu jsou minimálně 112×19 bodů.
V případě městské autobusové dopravy je na vnější straně panelu zobrazeno označení linky dle rozhodnutí o udělení licence a konečná zastávka spoje. Tato informace může být doplněna informacemi o nácestných zastávkách (zbývajících do konce) spoje.
Označení linky uvedené v rozhodnutí o udělení licence bude již přizpůsobeno požadavkům KIDSOK dle potřeb IDSOK.
Místo elektronického panelu lze u vozidel s rokem výroby před rokem 2001 použít osvětlenou čelní tabuli o rozměrech 60 x 21 cm s označením linky dle rozhodnutí o udělení licence, umístěnou v horní části čelního okna na pravé straně uvnitř vozidla z pohledu řidiče. Současně musí dopravce označit vozidlo názvem cílové zastávky spoje.

Ad 3) Stanovený počet dveří vozidla

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu B, delší než 9 m musí být vybavena nejméně třemi dveřmi, z nichž jedny mají šířku minimálně 1200 mm.

Režim nástupu a výstupu cestujících
Přední dveře vozidla slouží především k nástupu cestujících, mohou sloužit rovněž k výstupu. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je řidič povinen umožnit výstup předními dveřmi. Druhé a další dveře slouží pouze pro výstup.
Výjimky v počtu a rozměru dveří vozidla stanovuje KIDSOK.
V případě, že dopravce nebude schopen určité spoje zajistit vozidlem s uvedeným počtem a rozměrem dveří, je povinen předem projednat tuto skutečnost s KIDSOK, který může v odůvodněných případech stanovit dopravci výjimku v počtu a rozměru dveří.

Ad 4) Počet míst pro dětské kočárky a pro osoby se sníženou schopností pohybu

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu B, musí mít v blízkosti alespoň jedněch příslušných dveří označených piktogramem kočárku prostor o rozměrech minimálně 1200 x 1200 mm určený pro umístění alespoň dvou dětských kočárků nebo vozíku pro invalidy.
Ve vozidle musí být vyznačeno nejméně 6 sedadel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Ad 5) Osvětlení interiéru vozidla

Při jízdě za snížené viditelnosti musí být užito tlumeného nebo hlavního osvětlení prostoru pro cestující. Při zastavení vozidla v zastávce a nástupu nebo výstupu cestujících musí být užito hlavní osvětlení interiéru vozidla.

2.2.3 Standard C

Ke standardnímu vybavení vozidla ve standardu C patří:
1. Elektronické odbavovací zařízení
2. Přední směrový elektronický panel nebo tabule
3. Boční směrový elektronický panel nebo tabule
4. Stanovený počet dveří vozidla
5. Počet míst pro dětské kočárky a postižené
6. Označovač jízdenek

Ad 1) Elektronické odbavovací zařízení

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu C, musí být vybavena elektronickým odbavovacím zařízením s tiskem jízdenek. Jízdenky musí obsahovat předepsané údaje a splňovat kritéria blíže specifikovaná v kapitole 4.

Elektronický odbavovací systém musí splňovat níže uvedené podmínky:
a) Musí umožnit vydání jízdních dokladů s náležitostmi uvedenými v kapitole 4.1.1, které dopravce vydává v souladu s Tarifem IDSOK a SPP IDSOK.
b) Musí umožňovat propojení s označovačem jízdenek, který musí umožnit definovaný potisk jízdenek.
c) Musí umožnit načtení jízdního řádu linky ze souboru formátu *.lik nebo *.dli, který umožňuje export jízdních řádů do odbavovacího zařízení.
d) Musí umožnit připojení elektronických informačních panelů a elektronického akustického informačního systému pro hlášení zastávek.
e) Musí umožnit export dat do souborů formátů *.csv nebo *.txt, s tím, že musí být uchovávány v databázi pro každou vydanou jízdenku minimálně následující data: identifikace řidiče; identifikace odbavovacího zařízení; číslo odpočtu; číslo jízdenky; údaj o stornování jízdenky; číslo linky; číslo spoje; druh platby; druh tarifu; druh tarifního systému; nástupní zastávka; výstupní zastávka; cena jízdenky; DPH jízdenky; měna jízdenky; kilometrická vzdálenost; datum vydání jízdenky; čas vydání jízdenky; platnost jízdenky od; platnost jízdenky do; číslo čipové karty použité k platbě.

Ad 2) Přední směrový elektronický panel nebo tabule

Všechna vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu C, jsou v přední části vozidla vybavena elektronickým směrovým panelem umístěným v horní části čelního okna (případně zabudovaným do karoserie v horní části čela vozidla). Parametry panelu jsou minimálně 112×19 bodů. Na vnější straně panelu je zobrazeno označení linky dle rozhodnutí o udělení licence. Tato informace se cyklicky střídá s informací udávající konečnou zastávku (příp. významné nácestné zastávky) konkrétního spoje.
Označení linky uvedené v rozhodnutí o udělení licence bude již přizpůsobeno požadavkům KIDSOK dle potřeb IDSOK.
Místo elektronického panelu lze u vozidel s rokem výroby před rokem 2001 použít osvětlenou čelní tabuli o rozměrech 60 x 21 cm s označením linky dle rozhodnutí o udělení licence, umístěnou v horní části čelního okna na pravé straně uvnitř vozidla z pohledu řidiče. Současně musí dopravce označit vozidlo názvem cílové zastávky spoje, příp. významnými nácestnými zastávkami.
V případě, že dopravce nebude schopen u určitých spojů zajistit vozidlo uvedených parametrů (např. vozidlo vyrobené po r. 2001 nevybavené elektronickým panelem), je povinen projednat předem tuto skutečnost s KIDSOK, který může v odůvodněných případech stanovit dopravci výjimku.

Ad 3) Boční směrový elektronický panel nebo tabule

Všechna vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu C, jsou vybavena v boční části vozidla elektronickým panelem umístěným v přední části pravé strany vozidla. Parametry panelu jsou minimálně 112×19 bodů. Na vnější straně panelu je zobrazeno číslo linky, cílová zastávka spoje, případně významné nácestné zastávky.
Místo elektronických panelů lze u vozidel s rokem výroby před rokem 2001 použít boční směrovou tabuli umístěnou uvnitř vozidla v přední části pravé strany vozidla. Na tabuli je uvedeno číslo linky a cílová zastávka spoje, případně významné nácestné zastávky.
V případě, že dopravce nebude schopen u určitých spojů zajistit vozidlo uvedených parametrů, je povinen projednat předem tuto skutečnost s KIDSOK, který může v odůvodněných případech stanovit dopravci výjimku.

Ad 4) Stanovený počet dveří vozidla

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu C, delší než 9 m musí být vybavena nejméně dvěma dveřmi, z nichž jedny mají šířku minimálně 740 mm.
Podmínky nástupu cestujících do vozidel se řídí článkem 5 Smluvních přepravních podmínek IDSOK a přílohou č. 1 Smluvních přepravních podmínek IDSOK.
Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je řidič povinen umožnit výstup předními dveřmi.
Výjimky v počtu a rozměru dveří vozidla stanovuje KIDSOK.
V případě, že dopravce nebude schopen určité spoje zajistit vozidlem s uvedeným počtem a rozměrem dveří, je povinen předem projednat tuto skutečnost s KIDSOK, který může v odůvodněných případech stanovit dopravci výjimku v počtu a rozměru dveří.

Ad 5) Počet míst pro dětské kočárky a postižené

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu C, musí mít v blízkosti alespoň jedněch příslušných dveří označených piktogramem kočárku prostor určený pro umístění alespoň jednoho dětského kočárku nebo vozíku pro invalidy.
Ve vozidle musí být vyznačena nejméně 2 sedadla pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Ad 6) Označovače jízdenek

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu C, v zóně 71 musí být vybavena nejméně stejným počtem označovačů jízdenek, jako je počet dveří vozidla.
V případě, že dopravce nebude schopen u určitých spojů zajistit vozidlo uvedených parametrů, je povinen projednat předem tuto skutečnost s KIDSOK, který může v odůvodněných případech stanovit dopravci výjimku.
V případě speciálních vozidel a linek (např. linky pro tělesně postižené, mikrobusy apod.) je minimální počet označovačů stanoven KIDSOK, po dohodě s dopravcem.
Všechny označovače ve vozidlech dopravců zajišťujících dopravní obslužnost ve standardu C v zóně 71 musí splňovat následující technické specifikace:

 • Musí umožňovat blokování pro přepravní kontrolu
 • Musí umožnit uživatelsky programovatelný tisk údajů
 • Musí umožnit potisk jednotlivé (jednodenní) jízdenky IDSOK o výšce textu minimálně 3 mm

Dojde-li k poruše označovače, zakryje řidič označovač přelepkou s nápisem „Mimo provoz“ a poruchu zapíše do vozového listu nebo denního záznamu o provozu vozidla.
Oprava označovače musí být provedena do 24 hodin od zjištění závady.
Je-li ve voze v poruše více než jeden označovač, je nutno vozidlo vyměnit nebo na nejbližší konečné zastávce provést opravu označovačů.
Řidič je povinen při nástupu směny kontrolovat stav označovačů kontrolními lístky a o případných nedostatcích provést zápis do jízdního listu nebo denního záznamu o provozu vozidla.
Vozidla na linkách, na nichž je dle přílohy č. 3 k Tarifu IDSOK pouze uznávání časových jízdenek IDSOK nebo pouze uznávání platných jízdních dokladů IDSOK, nemusí být vybavena označovači jízdenek.

2.2.4 Standard D

Ke standardnímu vybavení vozidla ve standardu D patří:
1. Přední směrový elektronický panel nebo tabule
2. Boční směrový elektronický panel nebo tabule
3. Zadní elektronický panel nebo tabule
4. Stanovený počet dveří vozidla
5. Počet míst pro dětské kočárky a postižené
6. Označovač jízdenek
7. Vnitřní elektronický panel
8. Elektronický akustický informační systém
9. Osvětlení interiéru vozidla

Ad 1) Přední směrový elektronický panel nebo tabule

Všechna vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu D, jsou v přední části vozidla vybavena elektronickým směrovým panelem umístěným v horní části čelního okna (případně zabudovaným do karoserie v horní části čela vozidla). Parametry panelu jsou minimálně 112×19 bodů. Na vnější straně panelu je zobrazeno označení linky dle rozhodnutí o udělení licence a konečná zastávka spoje.
Označení linky uvedené v rozhodnutí o udělení licence bude již přizpůsobeno požadavkům KIDSOK dle potřeb IDSOK.
Místo elektronického panelu lze u vozidel s rokem výroby před rokem 2001 použít osvětlenou čelní tabuli o rozměrech 60 x 21 cm s označením a názvem linky dle rozhodnutí o udělení licence, umístěnou v horní části čelního okna na pravé straně uvnitř vozidla z pohledu řidiče. Současně musí dopravce označit vozidlo názvem cílové zastávky spoje.
Tramvaje jsou vybaveny čelním elektronickým směrovým panelem zabudovaným do karoserie v horní části čela vozidla (případně v horní části čelního okna) o rozměrech minimálně 126 x 26 cm, nebo směrovou tabulí o rozměrech 35 x 31 cm s názvem konečné zastávky umístěnou v ose za čelním sklem a prosvětlenou tabulí o rozměrech 29,5 a 49,5 cm s označením linky umístěnou nad čelním sklem.

Ad 2) Boční směrový elektronický panel nebo tabule

Všechna vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu D, jsou vybavena v boční části vozidla elektronickým panelem umístěným na pravé straně vozidla. Parametry panelu jsou minimálně 112×19 bodů. Na vnější straně panelu je zobrazeno označení linky, cílová zastávka spoje, případně významné nácestné zastávky. Z důvodu konstrukce rozměru oken vozidla je možné panel rozdělit na dva samostatné panely s parametry 28 x 19 bodů a 84 x 19 bodů, přitom na menším je uvedeno označení linky a na větším zbývající údaje.
Místo elektronických panelů lze u vozidel s rokem výroby před rokem 2001 použít boční směrovou tabuli umístěnou uvnitř vozidla v přední části pravé strany vozidla. Na tabuli je uvedeno označení linky, cílová zastávka spoje, případně významné nácestné zastávky.
V případě, že dopravce nebude schopen u určitých spojů zajistit vozidlo uvedených parametrů, je povinen projednat předem tuto skutečnost s KIDSOK, který může v odůvodněných případech stanovit dopravci výjimku.
Tramvaje jsou vybaveny bočním elektronickým směrovým panelem o rozměrech minimálně 126 x 26 cm, nebo směrovou tabulí o rozměrech 60 x 21 cm.

Ad 3) Zadní elektronický panel nebo tabule

Všechna vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu D, jsou vybavena osvětleným elektronickým panelem umístěným v horní (příp. dolní) části zadního okna. Parametry panelu jsou 28 x 19 bodů. Na panelu je uvedeno označení linky.
Místo elektronického panelu lze použít osvětlenou zadní tabuli s označením linky o velikosti 30 x 30 cm umístěnou uvnitř ve spodní nebo horní části zadního okna. Tabule musí být vyrobena z plastu nebo kovu a umístěna v rámečku pevně spojeném s vozidlem.
Tramvaje jsou vybaveny zadním elektronickým panelem o rozměrech minimálně 42 x 26 cm, nebo tabulí o rozměrech 30 x 30 cm.

Ad 4) Stanovený počet dveří vozidla

Vozidla dopravců zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu D delší než 9 m musí být vybavena nejméně třemi dveřmi, z nichž jedny mají šířku minimálně 1200 mm.
Podmínky nástupu cestujících do vozidel se řídí článkem 5 Smluvních přepravních podmínek IDSOK a přílohou č. 1 Smluvních přepravních podmínek IDSOK.
Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je řidič povinen umožnit výstup předními dveřmi.
Výjimky v počtu a rozměru dveří vozidla stanovuje KIDSOK.
V případě, že dopravce nebude schopen určité spoje zajistit vozidlem s uvedeným počtem a rozměrem dveří, je povinen předem projednat tuto skutečnost s KIDSOK, který může v odůvodněných případech stanovit dopravci výjimku v počtu a rozměru dveří.

Ad 5) Počet míst pro dětské kočárky a postižené

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu D, musí mít v blízkosti alespoň jedněch příslušných dveří označených piktogramem kočárku prostor o rozměrech minimálně 1200 x 1200 mm určený pro umístění alespoň dvou dětských kočárků nebo vozíku pro invalidy.
Ve vozidle musí být vyznačeno nejméně 6 sedadel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Ad 6) Označovače jízdenek

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu D, v zóně 71 musí být vybavena nejméně stejným počtem označovačů jízdenek, jako je počet dveří vozidla.
V případě speciálních vozidel a linek (např. linky pro tělesně postižené, mikrobusy apod.) je minimální počet označovačů stanoven KIDSOK, po dohodě s dopravcem.
Všechny označovače ve vozidlech dopravců zajišťujících dopravní obslužnost ve standardu D v zóně 71 musí splňovat následující technické specifikace:

 • Musí umožňovat blokování pro přepravní kontrolu
 • Musí umožnit uživatelsky programovatelný tisk údajů
 • Musí umožnit potisk jednotlivé (jednodenní) jízdenky IDSOK o výšce textu minimálně 3 mm

Dojde-li k poruše označovače, zakryje řidič označovač přelepkou s nápisem „Mimo provoz“ a poruchu zapíše do vozového listu nebo denního záznamu o provozu vozidla.
Oprava označovače musí být provedena do 24 hodin od zjištění závady.
Je-li ve voze v poruše více než jeden označovač, je nutno vozidlo vyměnit nebo na nejbližší konečné zastávce provést opravu označovačů.
Řidič je povinen při nástupu směny kontrolovat stav označovačů kontrolními lístky a o případných nedostatcích provést zápis do jízdního listu nebo denního záznamu o provozu vozidla.

Ad 7) Vnitřní elektronický panel

Všechna vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK ve standardu D, jsou vybavena uvnitř vozu vnitřním elektronickým panelem umístěným příčně k podélné ose vozu v přední části vozu. Zobrazovány jsou informace o označení linky, cílové zastávce spoje, trase spoje a reálném čase. Vozidla delší než 14 m musí být vybavena navíc ještě jedním vnitřním elektronickým panelem umístěným tak, aby byl snadno viditelný a čitelný i pro cestující v zadní části vozidla.

Ad 9) Osvětlení interiéru vozidla

Za snížené viditelnosti je řidič povinen při jízdě s cestujícími používat hlavní osvětlení prostoru pro cestující. Při jízdě oblastmi bez veřejného osvětlení může řidič užít i tlumeného osvětlení prostoru pro cestující. Při zastavení vozidla v zastávce a nástupu nebo výstupu cestujících musí být užito hlavní osvětlení interiéru vozidla.

2.2.5 Standard E – železniční vozy

Ke standardnímu vybavení železničního vozidla ve standardu E patří:
1. Označení vozů (soupravy) logem IDSOK
2. Informační vitríny
3. Vnitřní a vnější čistota
4. Provozní záloha
5. Klimatická a světelná pohoda
6. Signalizační zařízení (zastávka na znamení)

Železniční vozy musí současně splňovat požadavky Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.

Ad 1) Označení vozů (soupravy) logem IDSOK

Označení vozů (soupravy) vlaku jedoucího v režimu IDSOK logem IDSOK musí odpovídat požadavkům uvedeným v kap. 3 „Logo IDSOK“.

Ad 2) Informační vitríny

Každý motorový vůz dopravce zajišťujícího dopravní obslužnost IDSOK musí být vybaven informačními plochami umožňujícími umístění 2 listů informačních materiálů ve formátu A3.
KIDSOK stanovuje rozsah takto zveřejňovaných informací a druh vyvěšovaných materiálů. Dopravce je povinen zajistit jejich zveřejnění na informačních plochách v termínu nejpozději 7 dnů ode dne požádání KIDSOK.

Ad 3) Vnitřní a vnější čistota vozů

Dopravce je povinen udržovat vozidla v čistotě dle svých interních předpisů.
Každý den musí být provedeno vratné čištění ve stanici obratu, jestliže se v ní vůz zdrží déle než 45 minut. Při mimořádném znečištění prostoru pro cestující zajistí vlakový doprovod vyčištění vozidla v nejbližší stanici, která pravidelně zajišťuje čištění vozidel. Dopravce musí zajistit doplnění vody do vodojemů v souladu s technickými parametry vozů.

Ad 4) Provozní záloha

Dopravce je povinen udržovat provozní zálohu dle svých interních předpisů. V případě nasazení vozu ze zálohy, který nesplňuje standardy IDSOK (např. označení logem) po dobu delší než 1 den, musí být KIDSOK o tomto dopravcem informován.

Ad 5) Klimatická a světelná pohoda

Vozidla dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost IDSOK v žel. dopravě, musí umožňovat otevření nebo uzavření oken (větracích otvorů) konstrukčně k tomu uzpůsobených a temperování vozidla v případě potřeby. Temperování vozidla je zahájeno při poklesu vnější teploty pod +12 °C.
V případě jízdy v noci nebo za snížených světelných podmínek je obsluha vlaku povinna zapnout osvětlení. Vůz s nefunkčním osvětlením nesmí být použit v případě, že spoj jede v nočních hodinách.

Ad 6) Signalizační zařízení

Železniční vozidla dopravců vyrobená od roku 1985 zajišťující dopravní obslužnost zastávek na znamení musí být vybavena signalizačním zařízením, umožňujícím informovat vlakový doprovod o požadavku zastavení vlaku na zastávce na znamení. Tlačítka signalizačního zařízení musí být umístěna v blízkosti dveří nebo v prostoru vyhrazeném pro dětské kočárky a invalidní vozíky.
V případě rekonstrukce vozů vyrobených před rokem 1985 musí být signalizační zařízení instalováno.

Nadstandardní vybavení vozidla

Nadstandardní vybavení vozidel není nezbytnou součástí pro vstup dopravce do IDSOK a pro provozování vozidel na linkách. Má funkci především podpůrného prostředku při rozhodování o přidělení zajištění dopravní obslužnosti území ve výběrovém řízení. Nadstandardní vybavení vozidla je nepovinným doplňkem výše uvedených standardů.

Nadstandardní vybavení vozidla standardu A:

 • Dálkově ovládané elektronické akustické zařízení pro osoby se sníženou schopností orientace
 • Plošina umožňující snadný nástup do vozu osobám na invalidním vozíku
 • Nízkopodlažnost vozidla
 • Pohon alternativními paliv
 • Vybavení vozidla zařízením pro komunikaci s dispečinkem dopravce
 • Vnitřní elektronický panel zobrazující informace o trase linky a reálném čase
 • Elektronický akustický informační systém pro hlášení zastávek, případně dalších informací pomocí palubního počítače
 • Boční směrový elektronický panel nebo tabule
 • Zadní elektronický panel nebo tabule
 • Systém pro sledování polohy vozidel a vyhodnocování dodržování jízdních řádů
 • Čtečka bezkontaktních čipových karet, která ve spojení s odbavovacím zařízením umožní bezhotovostní úhradu jízdného při nákupu jízdenky

Nadstandardní vybavení vozidla standardu B:

 • Dálkově ovládané elektronické akustické zařízení pro osoby se sníženou schopností orientace
 • Plošina umožňující snadný nástup do vozu osobám na invalidním vozíku
 • Nízkopodlažnost vozidla
 • Pohon alternativními palivy
 • Vybavení vozidla zařízením pro komunikaci s dispečinkem dopravce
 • Vnitřní elektronický panel zobrazující informace o trase linky a reálném čase
 • Elektronický akustický informační systém pro hlášení zastávek, případně dalších informací pomocí palubního počítače.
 • Boční směrový elektronický panel nebo tabule
 • Zadní elektronický panel nebo tabule
 • Systém pro sledování polohy vozidel a vyhodnocování dodržování jízdních řádů
 • Čtečka bezkontaktních čipových karet, která ve spojení s odbavovacím zařízením umožní bezhotovostní úhradu jízdného při nákupu jízdenky

Nadstandardní vybavení vozidla standardu C:

 • Dálkově ovládané elektronické akustické zařízení pro osoby se sníženou schopností orientace
 • Plošina umožňující snadný nástup do vozu osobám na invalidním vozíku
 • Nízkopodlažnost vozidla
 • Pohon alternativními palivy
 • Vybavení vozidla zařízením pro komunikaci s dispečinkem dopravce
 • Vnitřní elektronický panel zobrazující informace o trase linky a reálném čase
 • Elektronický akustický informační systém pro hlášení zastávek, případně dalších informací pomocí palubního počítače
 • Zadní elektronický panel nebo tabule
 • Systém pro sledování polohy vozidel a vyhodnocování dodržování jízdních řádů
 • Čtečka bezkontaktních čipových karet, která ve spojení s odbavovacím zařízením umožní bezhotovostní úhradu jízdného při nákupu jízdenky

Nadstandardní vybavení vozidla standardu D:

 • Dálkově ovládané elektronické akustické zařízení pro osoby se sníženou schopností orientace
 • Plošina umožňující snadný nástup do vozu osobám na invalidním vozíku
 • Nízkopodlažnost vozidla
 • Pohon alternativními palivy
 • Vybavení vozidla zařízením pro komunikaci s dispečinkem dopravce
 • Přední nebo boční elektronický panel nadstandardních rozměrů
 • Systém pro sledování polohy vozidel a vyhodnocování dodržování jízdních řádů

Nadstandardní vybavení vozidla standardu E:

 • Dálkově ovládané elektronické akustické zařízení pro osoby se sníženou schopností orientace
 • Plošina umožňující snadný nástup do vozu osobám na invalidním vozíku
 • Nízkopodlažnost vozidla
 • Vnitřní elektronický panel zobrazující informace o trase spoje a reálném čase
 • Elektronický akustický informační systém pro hlášení zastávek, případně dalších informací
 • Přední směrový elektronický panel nebo tabule
 • Boční směrový elektronický panel nebo tabule
 • Systém pro sledování polohy vozidel a vyhodnocování dodržování jízdních řádů

3. Logo IDSOK

Dopravci zajišťující dopravní obslužnost v rámci IDSOK mají povinnost označit vozidla logem IDSOK. Logo na autobusech a tramvajích je umístěno na pravé přední oblině vozu tak, aby mohlo být snadno vnímáno cestujícím při příjezdu vozidla do zastávky a při nastupování do vozu. Umístění loga názorně ukazuje obrázek:

Umístění loga IDSOK na vozidle

Železniční vozy zajišťující dopravní obslužnost v režimu IDSOK musí být označeny logem IDSOK na nástupních dveřích, nebo v jejich blízkosti. V případě vlakové soupravy musí být takto označen první vůz soupravy.
Není-li železniční vozidlo označeno logem IDSOK na nástupních dveřích, nebo v jejich blízkosti, musí být logo IDSOK na směrovce. V případě nedostatku místa na směrovce je možno užít zkráceného loga – část loga (viz vzor níže). Logo IDSOK na směrovce musí mít minimálně stejnou výšku, jako je výška použitého loga dopravce. V případě, že vlak není veden v režimu IDSOK v celé délce spoje, musí být v blízkosti loga IDSOK uveden text: „IDSOK v úseku název první stanice ležící v IDSOK – název poslední stanice ležící v IDSOK“.

Umístění loga IDSOK na železničním vozidle

Rozměry samolepky s logem pro umístění na vozidle jsou 27,8 cm x 14,5 cm.
Ve zvláštních případech (např. vozidlo zajišťuje dopravní obslužnost střídavě v rámci IDSOK a mimo IDSOK) může dopravce požádat KIDSOK o výjimku způsobu označení logem. Výjimky stanovuje KIDSOK (týká se autobusů, tramvají i železničních vozů).
Pro potisk jízdních dokladů IDSOK je možno využít zkráceného loga – část loga.

Logo IDSOK
Část loga IDSOK

Logo IDSOK je KIDSOK poskytováno dopravcům pouze pro účely realizace veřejné dopravy v rámci režimu IDSOK.
Jeho zapracování do jízdenek, jízdních řádů, smluvních přepravních podmínek atd. je nutno konzultovat s KIDSOK.

Standard jízdních dokladů

Náležitosti jízdních dokladů

Povinné údaje na jízdním dokladu

Každý jízdní doklad IDSOK musí obsahovat následující povinné údaje:

 1. obchodní jméno dopravce
 2. zóny, pro které je jízdenka určena, nebo jejich počet s vyznačenou nástupní zónou
 3. druh jízdenky
 4. výše jízdného
 5. datum platnosti (u vícedenních jízdenek začátek a konec platnosti)
 6. časová platnost
 7. číslo průkazu vydaného dopravcem u nepřenosných jízdenek. Pokud číslo průkazu není vytištěno dopravcem, je cestující povinen číslo nesmazatelně vypsat. Číslo průkazu musí být na jízdence vypsáno nejpozději v den zakoupení jízdenky
 8. text „IDSOK“ nebo logo IDSOK (zkrácené)

Jízdní doklady do označovačů

Jízdní doklad pro jednotlivou jízdu (jednodenní) zakupovaný v předprodeji (příp. u řidiče v zóně 71) musí kromě výše uvedených údajů obsahovat výrazný grafický prvek (šipku) určující směr zasunutí jízdenky do označovače.

Ochranné prvky jízdních dokladů

Jízdní doklady IDSOK musí být opatřeny alespoň jedním ochranným prvkem proti padělání.
Možné druhy ochranných prvků:

 •  Evidenční číslo – prováděno knihtiskovým číslovacím strojem
 • Ostrá ražba – násek, průsek vyražený do papíru
 • Hologram – prostorově iluzivní obrázek vytvořený na velmi tenké kovové fólii
 • Mikrotext – text s velikostí písmen menším než 1 typografický bod
 • Barvy reagující na kontrolní fix nebo pásku
 • Gumovatelné barvy
 • Termoaktivní barvy – změna barvy při změně teploty – při dotyku
 • Reliéfní tvar okraje
 • Laminační fólie
 • Reflexní (nekopírovatelné) barvy
 • Barvy citlivé na UV světlo
 • Opticky variabilní barvy – vjem barevnosti obrázku je závislý na úhlu pohledu
 • Antikopírovací rastr – při pořízení kopie se na ní objeví nápis např. „KOPIE“ apod.
 • Guiloche nebo jiný podtisk – přesný motiv tvořený průnikem křivek definovaného průběhu
 • Irisový tisk – dosažení plynulého přechodu barevných odstínů
 • Ražba – dosažení plasticity povrchu
 • Vodoznak
 • Ochranná vlákna v papírové hmotě Dopravce je povinen přijmout taková vnitřní opatření, aby nemohlo docházet k neoprávněnému zneužívání jízdních dokladů vlastními zaměstnanci. O přijatých opatřeních je KIDSOK informován dopravcem.

Standard vybavení zastávek veřejné dopravy

Zastávky autobusů a tramvají

Standardy IDSOK v souvislosti s vybavením a údržbou zastávek předpokládají splnění podmínek stanovených zákonem č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, kterou se stanoví technické a stavební řešení zastávek veřejné dopravy.

Dopravce musí mj. zajistit:

 • Vyvěšení schváleného jízdního řádu na označníku zastávky jím obsluhované.
 • Vyvěšení jízdního řádu po celou dobu jeho platnosti, v případě poškození zajistit uvedení do původního stavu nejpozději do 3 pracovních dnů, v zónách s provozem MHD (1–Šumperk, 11–Zábřeh, 41–Prostějov, 51–Přerov, 61–Hranice, 71–Olomouc) ve lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění poškození.
 • Uvedení názvu zastávky na označníku.
 • Údržbu označníku příp. dalšího zastávkového vybavení (přístřešek apod.) pokud je dopravce jeho majitelem.
 • V případě zřizování nového označníku dbát, aby konstrukce označníku umožňovala bezpečný pohyb osob, včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
 • Dopravci IDSOK jsou povinni se domluvit na využití jednoho označníku v rámci jedné zastávky, pokud je to možné z hlediska počtu spojů a počtu vyvěšených jízdních řádů.(Vyloučení případů dvou označníků dvou dopravců v rámci jedné zastávky). V případě, že se dopravci nedomluví, stanoví KIDSOK označník, který bude společně využíván. Stanovisko KIDSOK bude v tomto případě závazné. Dohodu o údržbě označníku s jeho majitelem si zajistí dopravci.

Stanice v železniční dopravě

Všechny stanice na tratích zařazených do IDSOK musí být vybaveny:

 • Platným jízdním řádem nebo přehledem Příjezd/Odjezd.
 • Logem IDSOK musí být označena výdejna jízdních dokladů, která zajišťuje prodej jízdních dokladů IDSOK, je-li ve stanici zřízena.

Obsazené stanice na tratích zařazených do IDSOK musí být navíc vybaveny:

 • Informačními plochami pro umístění informací souvisejících s IDSOK (informační materiály, Tarif IDSOK, SPP IDSOK apod.) velikosti minimálně 2 listů formátu A3.
 • Vyvěšeným výňatkem z Tarifu IDSOK a SPP IDSOK, který se cestující veřejnosti u dotčeného dopravce bezprostředně týká.
 • Úplným zněním Tarifu a SPP IDSOK, který musí být cestujícímu na požádání předložen.